Sopranos
Marika Austruma
State Choir "Latvia" artist since 2009.
Sanita Sinkēviča
State Choir "Latvia" artist since 2006.
Sintija Šmite
Choir artists since August 2015.
Inga Lisovska
State Choir "Latvia" artist since January 2009.
Ingrīda Klepere
State Choir "Latvia" artist since 2001.
Kristīne Ozoliņa
State Choir "Latvia" artist since 1998.
Marlēna Dravniece
State Choir Latvija artist since 1993.
Indra Prince
State Choir "Latvia" artist since 2007.
Eva Pērkone
Choir artist since 2006
Laila Lineja
State Choir "Latvija" artist since 1991.
Māra Pilante
State Choir "Latvia" artist since 1998.
Dita Tomsone
State Choir Latvija artist since 2008
Agita Meri
State Choir Latvija artist since 2000.
Irīna Rebhūna
State Choir "Latvia" artist since 2012.
Nelli Sisojeva
State Choir "Latvia" artist since June 2006.
Ina Jēkabsone
State Choir "Latvia" artist since 2007.
Vita Grīnhofa
State Choir "Latvia" artist since 2006.