Vadības ziņojums un saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.-30.09.2015.

VALSTS SIA "VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

Vadības ziņojums un saīsinātie finanšu pārskati, par periodu 2015.gada 01. janvāris - 30. septembris.

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” “, turpmāk tekstā arī – “Koris”, parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 2845.00 saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas 2016.gada 16.novembra lēmumu Nr. 6-12/206322100 % kapitāla daļu īpašnieks ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Denominācija nav notikusi.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” periodā no 2015.gada 1.janvārim līdz 30.septembrim ir sekmīgi sniedzis koncertus Latvijā un ārzemēs reprezentējot Latvijas Valsti.

Kā nozīmīgākos koncertus Latvijā un ārzemēs vajadzētu minēt sekojošus koncertus:

  1. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē atklāšanas koncerts, kas norisinājās 8.janvārī Latvijas Nacionālajā operā;
  2. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē atklāšanas koncerts Berlīnē, Rotes Rathaus šā gada 16.janvārī, kur koris uzstājās mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Māra Sirmā vadībā ar a cappella programmu;
  3. Dalība Latvijas Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā 2015.gada 3.martā, izpildot Jura Ābola skaņdarbu Salut au Monde, kas tapis Kora projekta „Dzintara ceļš” ietvaros 2014.gadā;
  4. 9. un 11. aprīlī sniegtie solokoncerti Linkolna centrā un Barišņikova mākslas centrā Ņujorkā (ASV);
  5. Ērika Ešenvalda multimediālās simfonijas „ziemeļu gaisma” pirmatskaņojums Latvijas Nacionālajā operā 27. aprīlī;
  6. Džuzepes Verdī „Rekviēma” atskaņojums Parīzē „Elizejas lauku teātrī” 18.maijā;
  7. Koncertturneja Eiropā (Leipcigā, Hamburgā, Lucernā) - kopā septiņi koncerti.
  8. Uzsākta sadarbība ar Meiringenas mūzikas festivālu un aizvadīts koncerts 4.jūlijā Meiringenas Mihaela baznīcā, Šveicē.
  9. No 18.augusta līdz 5.septembrim ar pieciem koncertiem aizvadīts 18.Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls, kas arī šogad saņēmis kritiķu un klausītāju atzinību.

Integrēta sadarbība ar sadarbības partneriem Latvijā un ārzemēs:

Paveiktais periodā no 2015. gada 1.janvāra līdz 30.septembrim apliecina, ka Koris var nodrošināt augstvērtīgu galaproduktu, ko apliecina labās atsauksmes no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē sekretariāta, kā arī kritiķu viedoklis ASV un Parīzes medijos u.c.

Kora attīstības perspektīva 2015. gadā un turpmākajiem gadiem:

Pamatojoties uz Uzņēmuma vadības ziņojumu par 2013. gadu un citām iespējām, Kultūras ministrija ir radusi iespēju palielināt Valsts dotāciju Valsts Akadēmiskajam korim “Latvija” “ 2015. gadā. Tas ir mazinājis spriedzi starp Kora administrāciju un koristiem, un palīdzējis sasniegt augstus atskaņotājmākslas standartus Kora koncertos. Koris bija iesaistīts gan kā partneris, gan kā koncertu producents 2015. gadā Latvijas Prrezidentūras Eiropas savienības padomē Kultūras programmas sadaļā un par šo sadarbību ir saņēmis pateicību no programmas vadības.

Kora valde cer, ka tuvākajos gados tiks sasniegts Valsts dotācijas apmērs EUR 950 000, 00 apmērā, kas būs adekvāts apmērs, jo tiks sasniegts vienāds līmenis ar 2008. gadu.

 Koris paralēli esošajiem starptautiskajiem koncertiem, kuri nodrošina pastāvīgu darbību ārpus Latvijas, attīsta starptautisko sadarbību un šā gada jūnijā ir veiksmīgi uzsākta  sadarbība ar Centrālvācijas radio simfonisko orķestri Leipcigā, kā arī 2.pusgadā tika uzsākta veiksmīga sadarbība ar Meiringenas mūzikas festivālu (Šveice) un novembrī plānota sadarbība ar Stavangeras Kamermūziķiem 1B1 (Norvēģija).

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” “

Valdes loceklis                                                                 Māris Ošlejs

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS: VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA", Valsts SIA

JURIDISKAIS STATUSS: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS: 40003373761, LR Uzņēmumu reģistrā no 07.01.1998., Komercreģistrā - 02.12.2004.

JURIDISKĀ ADRESE: Kaļķu iela 11a, Rīga, LV-1050

DARBĪBAS VEIDS: Komercdarība (NACE 9001)

VALDES LOCEKĻI: Māris Ošlejs - valdes loceklis

FINANŠU GADS: 2015. gada 1. janvāris - 30.septembris

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

  2015.gada 01.01.-30.09. 2014.01.01.-30.09.
1. Neto apgrozījums 1218229 807068
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 656748 567382
3. Bruto peļņa vai zaudējumi 561481 239686
4. Pārdošanas izmaksas 472535 151790
5. Administrācijas izmaksas 75418 62062
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 29107 24681
13. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 42635 50515
16. Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 42635 50515
17. Uzņēmuma ienākuma nodoklis    
18. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis    
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 42635 50515

 

BILANCE

  2015.g.30.09 EUR. 2015.g. 01.01.
AKTĪVS    Kopā 218902 331367
Ilgtermiņa ieguldījumi 48740 55445
I Nemateriālie ieguldījumi: 305 422
3. Citi nemateriālie ieguldījumi 305 422
II Pamatlīdzekļi 48435 55023
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 48435 55023
     
Apgrozāmie līdzekļi   170162 275922
I Krājumi: 51818 50309
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 50111 48602
2. Nepabeigtie ražojumi 1707 1707
5. Avansa maksājumi par precēm    
III Debitori: 3889 56641
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 3889 14009
4. Citi debitori   4156
7. Nākamo periodu izmaksas   38476
V Nauda 114455 168972

 

BILANCE (turpinājums)

  2015.g. 30.09. 2015.g. 01.01.
  EUR EUR
PASĪVS     Kopā 218902 331367
Pašu kapitāls 82888 40253
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2846 2846
6. Nesadalītā peļņa 80042 37407
             a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 37407 35566
             b) pārskata gada nesadalītā peļņa 42635 1841
     
15. Uzkrājumi 17685 17685
     
Kreditori kopā (ilgtermiņa un īstermiņa) 118329 273429
I Ilgtermiņa parādi  41569 41569
12. Nākamo periodu ieņēmumi 41569 41569
II Īstermiņa parādi 76760 231860
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem 2510 8491
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 30797 26270
11. Pārējie kreditori 33018 29570
12. Nākamo periodu ieņēmumi  10435 167529